ביטוח מנהלים, חיים ופנסיה

 

ביטוח מנהלים - כללי

ביטוח מנהלים הינו למעשה תכנית, המאושרת כקופת ביטוח לשכירים לפי תקנות מס הכנסה, והכוללת חיסכון לגיל פרישה, בין אם באופן הוני או קצבתי (פנסיה), וכן ביטוח חיים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.
העובד והמעביד מפרישים לתכנית על חשבון מרכיב התגמולים ומרכיב הפיצויים, מהשכר המבוטח, לצורך רכישת הכיסויים כאמור וצבירת חיסכון לעת זקנה.
במסגרת מדיניות הממשלה, לפיה יש לשאוף להגדלת החיסכון הפנסיוני, הועלתה תקרת ההפקדות המותרות לקופות גמל, קרנות פנסיה ותכניות לביטוח מנהלים. להלן טבלת תקרת שיעורי ההפקדות:

הפקדות מצד העובד והמעביד (לפי תקנה 19 לתקנות מס הכנסה):
ביטוח מנהלים- לפני 1.1.2005ביטוח מנהלים- לאחר 1.1.2005
מעביד- ע"ח תגמולים 5%7.50%
מעביד- ע"ח פיצויים8.33%8.33%
סה"כ מעביד13.33%15.83%
עובד- ע"ח תגמולים5%7%
סה"כ הפקדות- 18.33%23.83%


אובדן כושר עבודה:
בביטוח מנהלים בעבר, ההפרשה לא כללה ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, וכדי לרכוש ביטוח כזה היה צורך לבצע הפרשה נוספת (שנעה בין 0.5% ל- 2.5%) על ידי המעביד (ברוב המקרים) או העובד.
כיום, בתכניות חדשות לביטוח מנהלים, נקבע כי ניתן לרכוש ביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת ההפרשות לתכנית עצמה, מחלק התגמולים בלבד, עד גובה של 35% מהפרמיה לתגמולים בניכוי הוצאות.
במידה ושיעור חלק התגמולים לתכנית הינו 7%+7.5% עובד ומעביד ולא נרכש אובדן כושר עבודה, לא תינתן הטבת מס נוספת לרכישת הכיסוי "מעל" ההפרשות.

עיקרים נוספים:
  1. עד תקרה של 5% למרכיב חשבון תגמולי עובד ומעביד, על המעביד והעובד להפריש הפרשה קבועה ושוטפת, כלומר לא ניתן כי המעביד יפריש לתכנית 3% והעובד 4%.
  2. לאחר שהפקידו העובד והמעביד כל אחד 5% למרכיב חשבון קופת הגמל, ניתן להפקיד בשיעור שונה על ההפרש, לדוגמה העובד יוכל להפקיד 7% והמעביד 6.5%.
  3. ישנן תכניות לביטוח מנהלים, בהן מסיבה כלשהיא לא ניתן להגדיל את ההפרשות לתכנית מ- 5% ומעלה. למשל, תכניות בהן קיימת הבטחת תשואה ממשלתית (אג"ח ח"ץ), או תכניות מסוג "מעורב" בהן הפרמיה מראש צמודה למדד ולא ניתן להגדילה. במקרים כאלו, ניתנת האפשרות להשלים את ההפרשה בתכנית ביטוח חדשה.
פרטים נוספים בתכנית לביטוח מנהלים:
הטבות מס במסלול הוני
  1. בעת ההפקדה- הפרשת העובד לתגמולים מקנה זיכוי ממס של 25%, (מוגבל בתקרת הכנסה מזכה). הפרשת המעביד לתגמולים פטורה ממס וכפופה גם היא לתקרת הכנסה מזכה.
  2. בעת המשיכה- בעבר, פטור מלא על תגמולי העובד והמעביד. תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה (להלן "הפקודה") מיום 04.08.2002 קבע דין חדש בקשר למשיכת כספים מקופות גמל ומקופות ביטוח לתגמולים. במסגרת התיקון נקבע שהחל מיום ה-01.01.2003 (להלן "היום הקובע") רווחים ריאלים אשר קיבל העמית מחשבונותיו בקופת גמל לתגמולים ושמקורם בהפקדות החל מהיום הקובע, יראו אותם כהכנסה חייבת. בהתקיים תנאים מסוימים בפקודה, רווחים אלו בקופה יכולים להיות פטורים ממס. האמור בטבלה זו לא יחול על חלק הצבירה לקצבה ולפיצויים.
הטבות מס במסלול קצבה
  1. בעת ההפקדה- הפרשת העובד לתגמולים מקנה זיכוי ממס של 25% עד לתקרת הכנסה מזכה . הפרשת המעביד לתגמולים פטורה ממס (מוגבל בתקרת הכנסה מזכה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק).
  2. בעת המשיכה- פטור ממס על 35% מגובה הקצבה, עד לגובה קצבה מזכה. או פטור מלא ממס על חלק הקצבה שמקורו בהפקדות שכבר מוסו בעבר (קצבה מוכרת), לפי הגבוה.
  3. משיכה שלא כדין- ינוכה מס של 35% מהסכום או לפי שיעור המס השולי, לפי הגבוה מביניהם.
מעמד החוזהביטוח מנהלים הינו חוזה בין המבטח למבוטח בכפוף להסדר התחיקתי. יכולת השינוי של תנאי החוזה מוגבלת.
בחירת מוטביםבביטוח מנהלים קיימת גמישות בבחירת המוטבים ובקביעת חלקן של המוטבים.
גמישות הכיסוייםגובה הריסק שניתן לקנות בכל אחד מהכיסויים ניתן לבחירה ע"י המבוטח.

?????     ??? ????

iMoon ????? ?????