ביטוח בריאות וסיעוד
עמדה סוכנות לביטוח בע"מ בשיתוף עם "כלל בריאות חברה לביטוח",יצרו במיוחד עבורכם, תכנית ביטוח בריאות לכל המשפחה.
במציאות בה אנו חיים, סל השירותים הרפואיים הניתנים במסגרת חוק הבריאות הממלכתי, הינו בסיסי ולא עדכני, ואינו מכסה בזמינות טובה את מרבית האירועים הרפואיים הקשים ואת מיטב שירותי הרפואה המתקדמים. איך מקבלים את השירותים הרפואיים הטובים ביותר, בזמינות ובאיכות הגבוהים ביותר?

פרוט הכיסויים בביטוח בריאות :

ניתוחים בארץ ובחו"ל

-בחירת רופא מנתח, בית חולים ומועד הניתוח.
-כיסוי לכל הניתוחים, בארץ ובחו"ל, כולל הוצאות נלוות.

-שתי התייעצויות לפני ניתוח עם הרופא המנתח או רופא מומחה אחר בתחום הרלוונטי.

-גמלת החלמה לאחר ניתוח מעקפי לב או ניתוח מח.

 

פיצוי מיוחד בביטוח בריאות
- ביצוע ניתוח נבחר בבית חולים ציבורי - במידה והניתוח בוצע בבית חולים ציבורי וללא השתתפות המבטח בהוצאותיו, זכאי המבוטח לפיצוי לפי בחירתו: פיצוי יומי או פיצוי חד פעמי. ( לא תבעת את ביטוח הבריאות )

 

-ביצוע ניתוח נבחר בבית חולים פרטי - במידה וקופת החולים כיסתה את כל או חלק מההוצאות הניתוח בבית חולים פרטי, זכאי המבוטח לפיצוי בגובה 50% מערך ההוצאות ששולמו על ידי קופת החולים לבית החולים הפרטי.( לא תבעת את פוליסת ביטוח הבריאות)

 

-פיצוי חד פעמי בגין הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג B כתוצאה מעירוי דם ומוצריו אשר ניתנו למבוטח במהלך ניתוח שבוצע בארץ (הפטיטיס B).

 

השתלות - מסלול שיפוי ביטוח בריאות.
-השתלה אצל נותני שירות בהסכם - שיפוי מלא.
- השתלה שלא אצל נותני שירות בהסכם אך ביצועה תואם ואושר מראש על ידי המבטח - שיפוי עד הסכום שניתן לנותני שירות בהסכם.

 

השתלות - מסלול פיצוי ביטוח בריאות.
פיצוי חד פעמי בגובה 225,000 ₪ להשתלה (למעט השתלת מח עצם) במידה וחברת הביטוח לא נתבעה בגינה.

השתלות - מסלול פיצוי

 

פיצוי חד פעמי בגובה 225,000 ₪ להשתלה (למעט השתלת מח עצם) במידה וחברת הביטוח לא נתבעה בגינה.

פיצוי מיוחד לאחר השתלה

 

פיצוי חודשי לאחר השתלה בחו"ל, בהתאם לסוג ההשתלה.

ביטוח בריאות פרטי נותן כיסוי לניתוחים ולהשתלות גם עבור מקרי

ביטוח כתוצאה מתאונות דרכים, עבודה ופעולות איבה.

ביטוח בריאות מכסה טיפולים מיוחדים בחו"ל

שיפוי עד כ- 420,000 ₪ לכיסוי ההוצאות.

ביטוח בריאות לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ואשר ניתנות לשיווק בארץ

 

הגדרת "תרופה" - חומר כימי או ביולוגי שנועד

 

1. לטיפול במצב רפואי הנגרם כתוצאה ממחלה או תאונה.

 

2. למנוע החמרה של המצב הרפואי.

 

3. למנוע ההישנות של המצב הרפואי.

 

4. למנוע התפתחות של מצב רפואי נוסף.

 

התרופה תינתן למבוטח ע"פ כיסוי זה גם אם קיימת בסל התרופות, תרופה חילופית או תרופה בעלת הרכב גנרי דומה.

 

זכאות המבוטח לקבלת התרופה

 

1. תרופה אשר אינה כלולה בסל הבריאות אך נרשמה על ידי משרד הבריאות בפנקס התרופות כמתאימה לטיפול במחלת המבוטח.

 

· פנקס התרופות - רשימת התרופות המאושרות לשימוש בארץ על ידי משרד הבריאות.

 

· לא כל התרופות הרשומות בפנקס נכללות בסל הבריאות.

 

2. תרופה הכלולה בסל הבריאות, אך אינה מאושרת בסל לטיפול במחלת המבוטח (התוויה).

 

3. תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות בישראל אך מאושרת לטיפול במחלת המבוטח על ידי הרשויות המוסמכות בארה"ב (FDA) ו/או מדינות מערב אירופה, ו/או קנדה ו/או אוסטרליה.

 

גובה השיפוי

 

1. עד 1,000,000 ₪ סכום ביטוח למשך כל תקופת הביטוח.

 

2. אם לפני תום תקופת הביטוח המבוטח ניצל המבוטח את מלוא הסכום לפי סעיף 1 ב ביטוח הבריאות, הוא יהיה זכאי לסכום ביטוח נוסף בסך 500,000 ₪ עבור מקרה ביטוח חדש.

 

השתתפות עצמית

 

200 ₪ או 5% מעלות המרשם לחודש, הגבוה מביניהם (מעבר לסכום זה, אין השתתפות עצמית נוספת).

 

בונוס היעדר תביעות

 

כל שלוש שנים רצופות ללא הגשת תביעה מזכה בבונוס של 10% מדמי הביטוח ששולמו לפוליסת ביטוח בריאות.


?????     ??? ????

iMoon ????? ????????? ???????