ביטוח עסק
לקבלת הצעת ביטוח עסק התקשר/י 03-7521521  או     

ביטוח עסק או ביטוח עסקים הינו תחום ביטוח מורכב המשלב בתוכו אפשרויות רבות לכיסוי ביטוחי ולכן תחום זה דורש ידע וניסיון.
בטרם עריכת הביטוח יש לבדוק את הסיכונים הקיימים ב עסק בדיקה זו רצוי לבצע עם איש מקצוע.
להלן רשימה חלקית של הכיסויים לביטוח עסק:
 • ביטוח תכולת העסק כנגד סיכוני אש או פריצה.
 • ביטוח למבנה העסק כנגד שרפה .
 • ביטוח צד ג'.
 • ביטוח אחריות מקצועית .
 • ביטוח אובדן רווחים .
 • ביטוח ציוד אלקטרוני .
 • ביטוח כספי בית העסק.
 • ביטוח חבות מעבידים .
 • ביטוח נאמנות.
 • ביטוח אחריות המוצר .
 • ביטוח נזקי טרור.
  לקבלת הצעת ביטוח עסק התקשר/י03-7521521   או   
 • להלן פרוט לפוליסה לביטוח עסק:
   
  ביטוח רכוש
  ביטוח אש מורחב וסיכונים נלווים למבנה והתכולה של בית העסק לנזק הנגרם על ידי אירוע תאונתי ובלתי צפוי עקב אחד מהסיכונים הבאים: אש, ברק, עשן או פיח, התפוצצות, נזקי מים, פגיעה על ידי רכב מנועי, פגיעה על ידי כלי טיס או חפצים הנופלים מהם, פעולות זדון, פרעות ומהומות, נזקי פריצה או ניסיון לפריצה, התמוטטות מדפים, שבר שמשות. סיכונים נוספים שניתן לכסות בביטוח העסק: נזקי טבע: סערה, סופה, שיטפון, שלג וברד, רעידת אדמה.
   
  ביטוח בית עסק:
  הפוליסה לביטוח בתי עסק מיועדת לחנויות, מחסנים, בתי מלאכה ומשרדים גדולים. ניתן לבטח את המבנה, את התכולה, את המבנה והתכולה יחדיו.

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:
  ביטוח זה ישפה את המבוטח בגין חבותו כלפי צד שלישי על פי החוק בשל מקרה ביטוח שיתרחש בבית העסק של המבוטח או בכל מקום בתחום המדינה במהלך תקופת הביטוח, עקב עיסוקו של המבוטח כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאים הכלליים ולסייגים של הפוליסה. הכיסוי ניתן עבור נזקי גוף ונזקי רכוש.
  ביטוח אחריות מיקצועית:
  ביטוח זה מחסה את חבותו של בעל מקצוע בגין כשל בביצוע חובתו המקצועית. המדובר באירוע שמקורו במעשה רשלנות, טעות או השמטה, שתוצאתו נזק לצד שלישי - לקוח של בעל המקצוע או נפגע אחר.
  ביטוח חבות מוצר
  ביטוח אחריות המוצר מגן על יצרן של מוצר בגין נזק שנגרם על ידי המוצרים שייצר לאחר שפסקו להיות בחזקתו ונחשפו לציבור.
   
  ביטוח דירקטורים:
  ביטוח זה מעניק הגנה לנושאי משרה בתאגיד כנגד תביעות המוגשות כנגדם באופן אישי עקב הפרת חובת הזהירות החלה עליהם במסגרת מילוי תפקידם.


  Code corrupted. Insert fresh copy.
  Code corrupted. Insert fresh copy.

  ?????     ??? ????

  iMoon ????? ????? ????