ביטוח פנסיוני
ביטוח פנסיה
  1. השוואת ביטוח פנסיה והצטרפות לקרן

החל מ-1 בינואר 2008 חלהחובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד, שאין לו "הסדר פנסיוני מיטיב" כהגדרתו בהסכם הקיבוצי.העובד יהיה זכאי לבחור ביטוח פנסיוני , בהודעה בכתב למעסיקו תוך פרק זמן הקצוב בהסכם בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקיצבה, שאושרה ע"י הממונה, בה יהיה מבוטח החל מהמועד בו קמה לו זכאותו לפי ההסכם, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות.
ברירת המחדל של המעסיק, אם העובד לא הודיע בפרק הזמן הקצוב בהסכם על בחירתו, הינה לבטח את
העובד בקרן פנסיה חדשה מקיפה.( ביטוח פנסיה)
חובת ה ביטוח ה פנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, אולם לא יותר מגובה השכר הממוצע במשק,
כפי שיתפרסם מעת לעת.
שיעורי ההפרשות ל ביטוח ה פנסיוני יהיו מהשכר כהגדרתו בסעיף זה לעיל, יהיו בהתאם לאמור להלן, בכפוף להוראות הממונה, תקנות מס הכנסה ותקנות הקרן והם ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה :

סה"כ

הפרשות מעביד לפיצויים

הפרשות עובד

הפרשות מעביד

החל מיום..

2.5%

0.834%

0.833%

0.833%

1.1.08

5.00%

1.68%

1.66%

1.66%

1.1.09

7.5%

2.5%

2.5%

2.5%

1.1.10

10.00%

3.34%

3.33%

3.33%

1.1.11

12.5%

4.18%

4.16%

4.16%

1.1.12

15.00%

5.00%

5.00%

5.00%

1.1.13


 
 
 
 
 
העובד יהיה זכאי ל ביטוח ה פנסיוני ולביצוע ההפרשות מיד בתום 9 חודשים מתחילת העבודה.
החל מ- 1.1.2009 הזכאות תקום מיד לאחר 6 חודשים מתחילת העבודה (להלן: "תקופת המתנה").
עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום
הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם,
רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה.
למען הסר ספק, מובהר כי עובד שביום 1 בינואר 2008, מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל
ביום 1.1.08.

לקבלת פרטים נוספים ולהצטרפות נא לחייג ל- 03-7521521 .

?????     ??? ????

iMoon ????? ????????? ???????